ఇల్లందకుంట సీతారామ చంద్ర స్వామి ఆలయంలో కళ్యాణ మహోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆర్డివో

Share the news
ఇల్లందకుంట సీతారామ చంద్ర స్వామి ఆలయంలో కళ్యాణ మహోత్సవ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆర్డివో మరియు ఇతర అధికారులు